Pobierz regulamin w wersji PDF.

1. Opis konkurencji

 1. Konkurencja typu FreeStyle ma na celu umożliwienie zaprezentowania ciekawych projektów z dzieciny robotyki, automatyki oraz wszelkich dziedzin pokrewnych.
 2. Prezentowany robot musi być urządzeniem mechatronicznym zasilanym energią elektryczną, poruszający się autonomicznie i w pewnym, zauważalnym stopniu reagującym na otoczenie.
 3. Tematyka realizowana przez prezentowaną konstrukcję jest dowolna. Nie istnieją też ograniczenia co do materiałów, z których będzie wykonany robot. Mogą być to zarówno klocki Lego, jak też inne materiały typu drewno, metal itd. lub też dowolne ich połączenie.
 4. Drużyna musi być przynajmniej dwu osobowa. W przypadku zespołu liczącego więcej niż dwie osoby, przy zajęciu nagradzanego miejsca w konkurencji organizator nie gwarantuje nagród dla wszystkich członków zespołu. Wszyscy członkowie drużyny muszą być uczniami szkoły podstawowej, w tym klas gimnazjalnych, szkoły ponadpodstawowej (liceów, techników, szkół branżowych) (podczas turnieju organizatorzy mogą wymagać okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, np. legitymacji szkolnej).
 5. Drużyna biorąca udział w tej konkurencji musi prezentować swoją konstrukcję na przygotowanym stanowisku by umożliwić oglądanie przez innych uczestników imprezy, a członkowie zespołu zobowiązują się do uprzejmego odpowiadania widzom na wszelkie pytania.
 6. Obowiązkowa dla wszystkich startujących zespołów jest także krótka (maksymalnie 5 minutowa) prezentacja swojej konstrukcji na „scenie”.

2. Przebieg konkurencji

 1. Każda drużyna otrzyma od organizatora stoisko opatrzone numerem Robota oraz jego nazwą. Na tym stoisku zespół będzie mógł prezentować swojego Robota przez cały czas trwania zawodów.
 2. Organizator zapewnia stolik, krzesła oraz dostęp do gniazdka elektrycznego. Inne potrzeby należy zgłosić organizatorowi w trakcie rejestracji. Organizator nie ma obowiązku spełnić tych potrzeb, ale ma obowiązek powiadomić czy zostaną one spełnione.
 3. Robot nie może celowo zagrażać życiu ani zdrowiu uczestników zawodów.
 4. Robot nie może wpływać destrukcyjnie na otoczenie. Istnieje możliwość złagodzenia wymogów dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji po konsultacji z sędzią głównym zawodów.
 5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez robota odpowiada właściciel urządzenia.

3. Zasady rozgrywek

 1. Zwycięzca konkurencji FreeStyle zostanie wyłoniony w wyniku głosowania, do którego uprawniona będzie specjalnie powołana do tego celu Komisja.
 2. Organizator zobowiązuje się powołać zespół sędziów, którzy będą czuwali nad poprawnością głosowania.
 3. Oceniane są Roboty, a nie Drużyna.
 4. Każdy członek komisji będzie mógł ocenić wszystkie Roboty biorące udział w konkurencji w skali od 1 do 10 w 4 kategoriach:
  • innowacyjność pomysłu,
  • realizacja od strony technicznej,
  • estetyka wykonania
  • stopień zaawansowania technologicznego Robota.
 5. Końcowy wynik głosowania komisji jest obliczany na podstawie wzoru: WYNIK_KOMISYJNY = x/4 gdzie x - suma punktów uzyskanych przez Robota w głosowaniu komisji.
 6. Organizator nie ma obowiązku udostępnić zawodnikom kart do głosowania, ale ma obowiązek podać ostateczne wyniki.
 7. Ostateczny wynik danego robota to wynik z głosowania komisji.
 8. Przyznana zostanie tylko jedna nagroda dla najlepszego robota, organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień w tej konkurencji.

4. Kwestie sporne, odpowiedzialność i dyskwalifikacja

 1. Odpowiedzialność za wszelkie działania każdego z członków drużyny ponosi cała drużyna.
 2. W przypadku nieprzestrzegania zasad rozgrywek fair-play przez jednego z członków drużyny, organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużynę.
 3. W przypadku zachowania członka drużyny, które narusza: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne lub bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować drużynę.
 4. Dyskwalifikacja drużyny powoduje unieważnienie wszystkich wyników uzyskanych przez drużynę w dniu trwania zawodów.
 5. Wszelkie kwestie sporne opisane niniejszym regulaminem rozstrzyga sędzia.
 6. Organizatorzy zawodów podejmują decyzje dotyczące wszelkich spraw nieokreślonych powyższym regulaminem oraz w uzasadnionych przypadkach mają prawo podjąć decyzje z nim sprzeczne.
 7. Decyzja organizatorów jest ostateczna.

5. Zgoda na publikację

 1. Rejestracja robota w zawodach oznacza wyrażenie zgody na publikację podstawowych informacji na jego temat tj. nazwy robota, nazwy drużyny, nazwy szkoły, kursów, zdjęć, filmów oraz zajętego miejsca przez organizatorów i partnerów.

Organizatorzy

Sponsorzy Główni

Sponsorzy

Patroni honorowi

Prezydent Miasta Białegostoku Wojewoda Podlaski Podlaski Kurator Oświaty Marszałek Województwa Podlaskiego

Patroni medialni